În satul Filipeni sunt 3000 de proprietari a terenurilor agricole și circa 80% au diferite erori. Proprietarii de terenuri se confruntă cu următoarele probleme:

 1. Când a fost Programului Naţional “Pămînt” oameni mai întâi au obținut titlurile de proprietate și după aceea au fost realizate lucrări de măsurare a terenurilor, dar nu invers. Din această cauză majoritatea terenurilor alocate în natură nu coincid cu titlurile de proprietate;
 2. Sunt cazuri când oameni dețin titlurile de proprietate a terenurilor, dar de facto nu știu unde se află terenurile lor;
 3. Sunt cazuri când proprietarii terenurilor dețin titlu de proprietate a terenului într-un loc, dar terenurile agricole alocate în natură se află în alt loc;
 4. Unele terenuri agricole care proprietarii le dețin de facto sunt în posesia altor persoane care sunt plecate peste hotare sau decedate. În acest context oamenii vor să schimbe titlurile de proprietate pe terenuri care ei le dețin de facto;
 5. Sunt loturi de pământ unde există două titluri de proprietate pe numele a două persoane din același sat sau chiar satul vecin;
 6. Terenurile agricole la unii proprietari au nimerit în perdelele forestiere sau drumuri;
 7. Unii locuitori ai satului care au avut în posesie terenurile agricole au plecat peste hotare și nu au fost o perioadă lungă în țară. Când ei au revenit în sat ei au aflat că o companie viti-vinicolă a plantat pe terenurile lor vița de vie fără acordul proprietarilor. O parte din aceste terenuri compania le-a vândut, dar nu este clar în baza la care documente. A fost o înțelegere între Primăria satului și această companie că o parte din terenurile să restituie acestor oameni, dar de facto nu a avut loc această restituire.
 8. Sunt loturi de teren care nu sunt înregistrate;
 9. La unele persoane au fost repartizate terenuri cu soluri sărate și pe ele aproape nimic nu crește. Din această cauză ei nu pot să beneficieze de terenul agricol și sunt lezați în drepturi. Acești oameni vor să schimbe terenurile, dar Primăria n-are rezerve de terenuri.

Soluțiile propuse de APL pentru rezolvarea problemelor menționate:

 1. Să fie anulate titlurile de proprietate eronate și să fie eliberate titlurile de proprietate corecte;
 2. Întâlnirea și discuția cu reprezentanții companiei viti-vinicole pentru clarificarea situației privind în ce bază ei au luat terenurile oamenilor și dacă terenurile au fost luate ilegal, returnarea lor la oameni.

Nicolae Ciubotaru, Manager de proiect, AO BIOS

Citește mai mult
image-title

În Republica Moldova, dar și în alte state, există problema gravă legată de dreptul de proprietate asupra pământului îndeosebi în unele sate în care proprietatea asupra pământului nu a fost documentată corect și la timp. A.O. BIOS este în căutarea unor soluții la această probleme care nu ar fi prea împovărătoare nici pentru fermieri, nici pentru autorități.  Noi credem, că în acest sens, ar trebui găsită mai degrabă o soluție juridică, decât una judiciară sau de restructurare a terenurilor aflate în proprietate privată. În acest sens, există unele modalități aplicate în legislație României, care ar fi utile și pentru Moldova.  Pentru a înțelege sensul acestora, oferim un șir de concepte juridice, dar și mici exemple de probleme și soluții.

Potrivit prevederilor art.480 Cod civil al României „ Proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura și de a dispune de un lucru în mod exclusiv și absolut, însă în limitele determinate de lege”. Articolul următor din Codul civil (art.481) „Nimeni nu poate fi silit a ceda proprietatea sa afară numai pentru o cauză de utilitate publică și primind o dreaptă și prealabilăa despăgubire”. Prin drept absolut înțelegem ca acest drept este opozabil tuturor. Ideea de drept exclusiv evidențiază faptul că acest drept se exercită numai de către titularul său, cu toate atributele recunoscute de lege, prin excluderea altor persoane. Aceasta nu înlătură însă posibilitatea ca un lucru să fie în proprietatea mai multor persoane/mai mulți titulari de drept. Noțiunea de proprietate dăinuie de la începuturile omenirii, aceasta stând la baza dezvoltării societății omenești. Este o instituție juridică deosebit de complexă, aflată într-o permanentă evoluție. Nu trebuie negat nici faptul că dreptul de proprietate este considerat ca îndeplinind și o funcție socială fără ca aceasta funcție să fie în contradicție cu încurajarea și ocrotirea proprietății individuale.  

 Ce înseamnă uzucapiunea imobilelor şi când poate interveni aceasta?   Este binecunoscută pentru cei mai în vârstă perioada în care statul român, prin legislaţia adoptată într-o anumită perioadă a “erei” comuniste, a dispus scoaterea tuturor terenurilor din circuitul civil. Cu alte cuvinte, stoparea tranzacţiilor referitoare la terenuri între persoanele fizice. În pofida doleanţei statului din acea vreme, tranzacţiile cu terenuri au continuat să se perfecteze, într-adevăr nu în formă autentică, la notariatul de stat, ci prin încheierea aşa numitelor “chitanţe de mână” între “vânzător” şi “cumpărător”, acesta din urmă plătind o anumită sumă de bani pentru terenul respectiv şi intrând în posesia lui de la momentul încheierii chitanţei respective cu intenţia de a dobândi dreptul de proprietate asupra sa. Deşi cumpărătorul s-a comportat faţă de terenul “cumpărat” ca un adevărat proprietar, din punct de vedere legal acestuia i-a lipsit înscrisul care să demonstreze că şi în acte este un adevărat proprietar. Tocmai situaţiile mai sus descrise reprezintă “temeiul”, “motivarea în fapt” a  acţiunilor declanşate de “cumpărătorii” din chitanţele de mână pentru dobândirea dreptului de proprietate asupra imobilelor-terenuri prin uzucapiune.

Pe cale de consecinţă, uzucapuiunea (prescripţia achizitivă) se întemeiază pe faptul posesiei îndelungate a unui imobil-teren. Reţinem însă că, pentru a produce consecinţe juridice, legiuitorul a arătat că nu este suficientă o simplă posesie, ci este necesar ca posesia exercitată să fie una utilă. Aşadar, uzucapiunea (prescripţia achizitivă) este modul de dobândire a proprietăţii (sau a altor drepturi reale), prin posedarea neîntreruptă (a imobilului) în termenul şi condiţiile prevăzute de lege. Uzucapiunea poate fi invocată atât pe cale de acţiune în justiţie (prin cerere de chemare în judecată), dar şi pe cale de excepţie.  

Pentru a putea opera uzucapiunea mai este necesar ca bunurile imobile (terenurile) să se afle în circuitul civil, ceea ce înseamnă că bunurile nu trebuie să fi fost declarate inalienabile. Având în vedere acest aspect, reţinem că bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile şi, deci, nu pot fi uzucapate, spre deosebire de bunurile din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrative-teritoriale (al consiliilor locale), care nu sunt inalienabile şi, pe cale de consecinţă, pot fi uzucapate, adică poate fi obţinut dreptul de proprietate asupra acestora prin uzucapiune. Evident, poate fi obţinut dreptul de proprietate asupra imobilelor-terenuri prin uzucapiune şi prin acţiune formulată împotriva unei persoane fizice, mai precis împotriva fostului proprietar sau moştenitorilor acestuia. 

Care este principalul efect al uzucapiunii? Prin împlinirea uzucapiunii se naşte dreptul de proprietate al “cumpărătorului” / al uzucapantului şi, concomitent, se stinge dreptul de proprietate al “vânzătorului” / al fostului proprietar. Care este legea aplicabilă într-un proces având ca obiect uzucapiunea? Potrivit art. 6 alin. 4 din noul Cod Civil, uzucapiunile începute şi neîmplinite la data intrării în vigoare a legii noi (a noului Cod Civil) sunt în întregime supuse dispoziţiilor legale care le-au instituit, aşadar sunt supuse dispoziţiilor vechiul Cod Civil. Dacă vechiul Cod Civil este legea aplicabilă când ne referim la condiţiile de drept material ale uzucapiunii, dispoziţiile art. 1049-1052 din noul Cod de Procedură Civilă referitoare la “Procedura privitoare la înscrierea drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii” sunt dispoziţiile legale aplicabile când ne referim la procedura obligatoriu de urmat în procese având ca obiect uzucapiunea.   Din punct de vedere al timpului cât trebuie să dureze posesia pentru a putea opera uzucapiunea, vechiul Cod Civil arată că uzucapiunea poate fi de 30 de ani sau de 10-20 de aniUzucapiunea de 30 de ani se aplică în cazurile în care posesorul nu are un act translativ de proprietate (titlu) asupra bunului imobil, pe care îl posedă. În acest caz nu are importanţă nici dacă posesorul este sau nu de bună credinţă. Pentru a putea fi invocată această uzucapiune trebuie îndeplinite două condiţii: a) să existe o posesie de 30 de ani; b) posesia să fie utilă. Uzucapiunea de 10-20 de ani se aplică atunci când posesorul posedă bunul în temeiul unui just titlu şi este de bună-credinţă. Poate fi invocată uzucapiunea de la 10 până la 20 de ani în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiţii cumulative: a) să existe o posesie utilă a bunului; b) posesia să fie întemeiată pe un just titlu; c) posesia să dureze de la 10 la 20 de ani; d) posesia să fie de bună credinţă. Se aplică termenul de 10 ani în situaţia în care adevăratul proprietar locuieşte în raza teritorială a aceluiaşi tribunal judeţean unde se află imobilul. Se aplică termenul de 20 de ani dacă adevăratul proprietar locuieşte în raza teritorială a altui tribunal judeţean unde se află imobilul. Referitor la noţiunea de just titlu, acesta este un act translativ de proprietate care provine de la o altă persoană decât adevăratul proprietar.

Pamant-concepte-Jurisprudenta  

Materiale pregătite și îngrijite de Elena Bivol, Coordonator instruire, AO BIOS.  

Citește mai mult

În comuna Tigheci sunt aproape 1200 de proprietari a terenurilor agricole și circa 20% au diferite erori. Proprietarii de terenuri se confruntă cu următoarele probleme:

 1. La început au fost repartizate la oameni cotele și titlurile de proprietate de-a lungul pantei, peste o perioadă de timp terenurile au fost reîmpărțite de-a curmezișul, dar titlurile de proprietate au rămas aceiași. Din aceasta cauza titlurile de proprietate și baza de date a cadastrului nu corespunde cu terenul agricol alocat în natură;
 2. Sunt unele cazuri (circa 8 hectare) când  pentru același teren agricol există două titluri de proprietate pe numele a două persoane diferite;
 3. Terenuri agricole la unii proprietari au nimerit în fâșii, drumuri sau pădure;
 4. Locația unor case nu coincide cu titlu de proprietate și soluționarea litigiilor se face prin instanța de judecată;
 5. Există probleme privind delimitarea terenurilor între Primăria satului Tigheci și Agenției Moldsilva. În urma deciziei Hotărârii Guvernului, 55 de hectare a terenului au fost transmise în posesia Agenției Moldsilva, dar nu este cunoscut motivul transferării deoarece hotărârea Consiliul Local pe acest caz nu a fost luată. Sunt multe plângeri în sat că a fost înțelegere între Primăria satului Tigheci cu Moldsilva privind schimbul de terenuri, dar acordul nu a fost semnat. Moldsilva a împădurit terenul și nu dă acces la oameni la două iazuri care sunt în preajma terenurilor;
 6. Perdelele forestiere cu o suprafață de 86 de hectare au fost date la ICAS să le restabilească, dar ICAS a curățit dar nu a restabilit și practic perdele forestiere au fost distruse;
 7. În satul Tigheci nu este gunoiște autorizată, gunoiul este stocat în fosta groapă de silos care nu este amenajată. Satul a fost inclus în clasterul doi pentru soluționarea problemelor deșeurilor unde locul de colectare a deșeurilor pentru câteva sate din apropiere să fie pe terenul satului Iargara, dar aceasta este doar un proiect și dacă o să fie realizat o să fie din anul 2019;
 8. În satul Tigheci nu este stație de epurare și toate scurgerile se duc în pământ, în apă subterană sau râu, ce dăunează foarte grav sănătății locuitorilor.

Soluțiile propuse de APL pentru rezolvarea problemelor menționate:

 1. Să fie efectuate măsurările a terenurilor agricole din nou (considerăm această propunere greu de realizat, deoarece măsurările tuturor terenurilor este foarte costisitoare, dar este necesar de alcătuit algoritmul de soluționarea erorilor comise);
 2. De măsurat câteva loturi de pământ pentru a vedea dacă ele corespund titlulor de proprietate, și dacă nu corespund de a vedea imaginea per ansamblu pentru elaborarea algoritmului de ajustarea terenurilor;
 3. Întâlnirea și discuția cu reprezentanții Agenției Moldsilva privind căutarea soluției de delimitarea terenurilor cu Primăria Tigheci, unde unele terenuri au rămas la Agenția Moldsilva și în legătură cu aceasta oameni nu au acces la terenuri;
 4. Întâlnirea și discuția cu ICAS privind reabilitarea și restabilirea perdelelor forestiere;
 5. O posibilă discuție cu Consiliul sătesc Iargara privind punctul de colectarea a deșeurilor.

Nicolae Ciubotaru, Manager de proiect, AO BIOS

Citește mai mult

Echipa Strategiei Naționale de Implicare privind soluționarea problemelor Pământului (SNI) a organizat Seminarul “Guvernarea funciară centrată pe oameni” în s. Zubrești, r-l Strășeni pentru administrația publică locală.

Am discutat problemele de mediu, de gestionarea terenurilor aflate în proprietatea APL, tipurile de erori în titlurile de proprietate asupra terenurilor depistate în cadrul Studiului SNI, precum și unele soluții la problemele respective.

O atenție deosebită s-a atras la elaborarea/actualizarea Planurilor locale de dezvoltare. Ca exemplu a fost prezentat Planul de dezvoltare a comunei Zubrești pe anii 2016-2021 prezentat de D-na Primar, Maria Manoli.

Participanții la eveniment au fost foarte activi, au avut propuneri concrete la unele probleme discutate. Reprezentanții APL din 8 comune au solicitat să adere la Grupurile de Lucru respective care recent au fost organizate în cadrul Platformei SNI, astfel ca să contribuie la definitivarea propunerilor de soluționare a problemelor respective și propuse factorilor de decizie pentru a fi incluse in agenda Guvernului și implementate în următorii ani.

Evenimentul a fost moderat de Dl. Valentin Sașcov, Președintele Comitetului de Supraveghere a Strategiei Naționale de Implicare.

Citește mai mult

În comuna Hănășenii Noi sunt aproape 1300 de proprietari ale terenurilor agricole și circa 70% au diferite erori Proprietarii de terenuri se confruntă cu următoarele probleme:

 1. 447 loturi de teren ce constituie 110 de hectare sau 35% din suprafața totală a terenurilor nu sunt înregistrate deoarece n-au întrat în Programul “Pământ”. Din aceasta cauza proprietarii nu pot vinde, schimba, să facă moștenire încă din anul 2002;
 2. La 200 hectare a terenurilor nu coincide titlul de proprietate cu terenul alocat în natură și anume lungime conform titlului de proprietate este de 400 de metri, dar de facto este de 350 de metri.

Soluțiile propuse de APL pentru rezolvarea problemelor menționate: întâlnirea și discuția cu reprezentanții Cadastrului pentru soluționarea acestor două probleme care afectează pe mai mulți dintre proprietari a terenurilor agricole. Nicolae Ciubotaru, Manager de proiect AO BIOS    

Citește mai mult
image-title

Miercuri, 05.09.2018, echipa Strategiei Naționale de Implicare privind Soluționarea problemelor pămîntului (SNI) în frunte cu Valentin Sașcov , președinte al Comitetului de Supraveghere SNI, Lena Bîrca, facilitator Platforma SNI și Valentin Ciubotaru, director executiv NGO Bios au promovat strategia în rîndul reprezentanților Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului din Republica Moldova.
Totodată echipa menționată a purtat discuții eficiente despre SNI și Platforma SNI cu Direcția Politici de Management Integrat al Resurselor de Apă, cu doamna Chilaru Nadejda, șef Direcție.
Doamna Chilaru a fost receptivă la propunerea echipei SNI de a colabora pe viitor în cadrul Platformei și a împărtășit informație utilă pentru soluționarea problemelor pămîntului în limitele competențelor sale. La fel, aceasta a menționat că astfel de inițiative sunt salutabile, deoarece cadrul legislativ, chiar dacă există și e aproape de standartele europene, de cele mai multe ori datorită lipsei mecanismelor de implementare a legilor, nu sînt rezultate palbabile. La fel, dumneaiei ne-a informat că o problemă mai este și lipsa de informare a cetățeanului, care nu respectă legea nu cu rea-credință de multe ori.
Ulterior membrii SNI au avut o întrevedere la Direcția Politici de Management al Deșeurilor și Substanțelor chimice, unde s-a discutat cu Doamna Bolocan Svetlana, șef Direcție. 40820117_1883786598380687_1470361154474737664_o
Doamna Bolocan a fost bucuroasă să audă că există inițiative de a schimba lucrurile în bine, menționînd că și Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului din Moldova (MADRM) muncește la moment foarte mult pentru a diminua din problemele cetățeanului. Astfel, direcția coordonată de dumneaei este gata să colaboreze pe viitor în cadrul Paltformei SNI, chiar la moment ei propun ca o soluție pe termen scurt a problemei majore legate de deșeuri și anume, gunoiștile tranzitorii. Pentru acest lucru însă este nevoie de acord și colaborare din partea administrațiilor publice locale.
În cele din urmă, echipa SNI a mers pentru a discuta scopul, obiectivele și acțiunile SNI cu Direcția Politici în Domeniul Biodiversității și Serviciu Protecția Solului și Subsolului, unde Doamna Josu Veronica și Domnul Șerșenevschii Andrei, au venit cu un feedback pozitiv la inițiativa de colaborare în cadrul Platformei SNI, menționînd că oricînd va fi nevoie de ajutor și ghidare referitor la domeniul lor de activitate, vor fi dispuși să ajute, deoarece interesele cetățeanului reprezintă responsabilitatea lor.

Întîlnirile consultative au avut drept scop promovarea și conectarea Platformei SNI cu mai multe părți interesate ce activează în diverse domenii legate de pămînt, ca în final să se obțină o Platformă compusă din membri profesioniști și cu experiență.

Proiect susținut de International Land Coalition (ILC)

 

Citește mai mult

Echipa Strategiei Naționale de Implicare (SNI) privind soluționarea problemelor Pământului a inițiat întîlnirile de colaborare cu potențialii membri ai Platformei SNI. Astfel, Președintele Comitetului de Supraveghere a SNI, Valentin Sașcov împreună cu Facilitatorul SNI, Elena Bîrca și directorul executiv A.O. Bios, Valentin Ciubotaru au mers în vizită la Oficiul FAO din Moldova și Agenția Moldsilva. Ședința a avut drept scop promovarea SNI, inclusiv “Guvernarea Funciară Centrată pe Oameni”, stabilirea noilor colaborări, și eficientizarea implementarea Strategiei în Republica Moldova.

Echipa FAO Moldova a manifestat o receptivitate deosebită față de inițiativa echipei SNI, astfel aceștia au menționat că sunt interesați să colaboreze și să susțină Strategia Națională de Implicare (SNI) în soluționarea problemelor Pământului.       Primii pași de colaborare în acest sens sînt participarea echipei FAO la elaborarea proiectului Codului Funciar, mai ales că FAO a contribuit și până acum la elaborarea proiectului Codului Funciar. La fel aceștia vor contribui la promovarea unor priorități SNI și anume “Neutralitatea degradării solului” și “Managemantul durabil al terenurilor gestionate de APL”. Colegii de la FAO Moldova au încurajat și au salutat optimist desfășurarea SNI, menționînd că aceasta reprezintă o reducere a greutăților întîmpinate de factorii de decizie pentru îmbunătățirea situației actuale cu privire la domeniul funciar, luând în considerație reforma de decentralizare inițiată de Guvern.       Ședința de informare cu inginerul șef silvic, Munteanu Nicolae din cadrul Agenției “Moldsilva”. Scopul, obiectivele și planul de acțiuni SNI prezentate a determinat ambele părți de a colabora în cadrul implementării Strategiei. Domnul Munteanu menționează: ”Din partea Agenției “Moldsilva” susțin cu certitudine SNI, deoarece are un scop important pentru cetățenii din Moldova. Recunoaștem că activitatea Agenției “Moldsilva” care privește fondul forestier se confruntă cu multe probleme legate de domeniul funciar, apar litigii la delimitarea și înregistrarea terenurilor, dar multe din aceste probleme s-ar rezolva mult mai repede și eficient, dacă ar exista o comunicare dintre părțile interesate, iar SNI vine cu o modalitate de comunicare – Platforma SNI, atît în forma fizică, cît și online. Numai împreună putem rezolva probleme.”      

Informăm că ședințele au drept scop de a colabora și a extinde Platforma SNI. Urmează în cel mai apropiat timp și alte întîlniri care vor fortifica rezultatele proiectului . Strategia Națională de Implimentare este susțiunută de International Land Coalition. 2   3 4 5 12 13  

        Elena Bîrca, Facilitatorul SNI

Citește mai mult