Necesitatea Strategiei Naționale de Mediu este indiscutabilă. Se anticipă ca în cadrul Strategiei se vor stabili priorități bine determinate în domeniul protecției mediului, implementarea cărora va conduce la dezvoltarea durabilă a țării, la integrarea europeană și aplicarea principiilor economiei verzi.

Prioritățile trebuie să se bazeze pe eliminarea barierilor existente care nu permit realizarea acțiunilor de protecție a mediului și utilizării durabile a resurselor naturale. Se menționează că coordonarea între diferite instituții antrenate în managementul de mediu este crucială, dar și foarte anevoioasă. Cooperarea interministerială se bazează preponderent pe contacte personale, iar după reforma administrativă ce a avut loc ministerele și autoritățile care mai aveau specialiști pe probleme de mediu au redus aceste funcții. Evident că aceasta ar trebui să fie una din priorități, astfel ca protecția mediului să fie integrată în sectoarele economiei naționale și să prevadă un mecanism clar astfel ca toate sectoarele economiei naționale să-și asume această responsabilitate. Strategia menționează că reformele în cadrul instituțiilor din alte domenii ce au tangențe cu mediu este unul dintre instrumentele necesare pentru realizarea obiectivelor, dar mai mult este ca o doleanță și nu este detalizată ca în cazul organizațiilor de mediu. Astfel, soluționarea problemelor de mediu rămâne să fie realizată de Ministerul Mediului cu structurile sale și organizațiile care activează în acest domeniu, ceea ce nu schimbă esențial situația.

Este salutabil faptul că Strategia să se bazeze pe principiile dezvoltării durabile și dezvoltării economice verzi, pe alinierea la standardele Uniunii Europene de protecție a mediului. Cu părere de rău, obiectivele Strategiei prevăd soluționarea separată a problemelor. Astfel,se preconizează crearea și gestionarea integrată a substanțelor chimice și deșeurilor ca un domeniu aparte, care va avea aceeași prioritate ca și îmbunătățirea sistemului de management, utilizare rațională și protecție a resurselor naturale. Deci, continuăm politica de prioritizare a unor domenii care ar trebui să fie parte integrantă a utilizării raționale și protecție a resurselor naturale, inclusiv a deșeurilor și reducerea esențială a utilizării substanțelor chimice în diferite domenii.

Trebuie de revăzut și Obiectivul 2. Asigurarea durabilității mediului prin promovarea principiilor dezvoltării durabile și dezvoltării economice verzi a RM, deoarece el se confundă cu schimbările climatice și protecția împotriva dezastrelor. Conform UNEP o economie verde poate fi definită drept acea economie care duce la ameliorarea bunăstării cetățenilor și la o mai bună echitate socială, prin reducerea semnificativă a riscurilor de mediu și a deficitului ecologic.

Prin urmare, la acest obiectiv trebuie de focalizat asupra condițiilor favorabile (finanțe, subvenții, impozite, reglementări și reforme conexe) care permit realizarea obiectivului dezvoltării durabile și economiei verzi.

Lipsește analiza SWOT, care ar permite evidențierea părților tari, slabe, a riscurilor, dar și a oportunităților de realizare a Strategiei. Aceasta ar permite reducerea substanțială a textului privind starea mediului înconjurător și calitatea factorilor de mediu și ar ajuta la stabilirea priorităților în domeniul protecției mediului.

Strategia trebuie redactată și să iee în considerație comentariile de mai sus, precum și cele care le-am inclus în fișierul Strategiei (în Track changes)

bioslogin

bioslogin a publicat 2140 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu