image-title

Apelul membrilor Platformei SNI către instituțiile abilitate ale Republicii Moldova

Doamnei Zinaida Greceanîi
Preşedintele Parlamentului

Doamnei Maia Sandu

Prim-ministru

Doamnei Georgeta Mincu

Ministru al Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

 

18 iunie 2019                                                                                                                                                                                                                     or. Chișinău

Prin prezenta Vă informăm că membrii Platformei Strategiei Naționale de Implicare (SNI) pentru soluționarea problemelor Pământului îşi declară profunda îngrijorare în legătură cu tergiversarea soluționării problemelor legate de erorile în actele justificative emise în procesul transmiterii în proprietate a terenurilor, cât şi tergiversarea delimitării terenurilor.

 Programul ”Pământ” a pus temelia unei noi economii, bazată pe proprietatea privată, dar au fost comise multiple erori grave în actele justificative, emise în procesul transmiterii în proprietate a terenurilor și majoritatea n-au fost corectate până în prezent, care au compromis parţial reformele în agricultură. De asemenea pe toată durata reformei funciare nu este soluţionată problema cu delimitarea proprietății publice, fapt care duce la blocarea activităţii administrației publice locale (APL), cât şi la înrăutăţirea climatului investiţional, în contextul imposibilităţii administrării fondului funciar.

În această perioadă de reformă guvernamentală, mandatele unor instituții (MADRM, Agenția Relații Funciare și Cadastru – ARFC, Departamentul Cadastru din cadrul Agenției Servicii Publice – ASP, Agenţia Proprietăţii Publice – APP) sau suprapus[1]. Astfel, unele din domeniile de activitate a ARFC au fost transmise altor autorităţi publice centrale, care la moment nu dispun de competenţe şi posibilităţi de ale administra, fapt care a dus la blocarea şi crearea unor impedimente birocratice, de exemplu blocarea coordonării materialelor de delimitare a terenurilor de către APP.

Astfel, în contextul că Moldova este ţară agrară, reformele stângace ale Guvernului au dus practic la suspendarea activităţii întreprinderilor de stat, care au ca activitate de bază soluţionarea problemelor pământului, şi anume: este în faliment întreprinderea de stat „Protecţia solului şi îmbunătăţiri funciare”, este în reorganizare întreprinderea de stat pentru organizarea teritoriului, a fost reorganizată întreprinderea de stat „Cadastru”.

Deasemenea, acest aranjament interinstituțional duce la o lipsă de claritate în ceea ce privește procedurile de punere în aplicare a proiectul Băncii Mondiale care are menirea de a soluționa problemele legate de erorile admise[2], iar politicile existente de elaborare şi implementare a actelor normative, cât şi controlul instituţional asupra implementării reformei funciare de ARFC[3] au fost compromise.

Ţinem să menţionăm că în vederea clarificării procedurii de corectare a erorilor a fost aprobată Legea nr. 120 pentru completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998 care constatăm că nu poate fi aplicată, deoarece actele normative necesare pentru aplicarea legii respective nu sunt încă elaborate (Regulamentul de corectare). Pe de altă parte, doar unele din erorile menționate în Legea nr. 120, ar putea fi soluționate prin decizia consiliului local, elaborarea proiectelor noi de organizare a teritoriului este costisitoare, iar sursele financiare reduse, astfel încât există o probabilitate mică ca toate comunele să beneficieze de aceste proiecte.

Situația din domeniu a fost discutată la ședințele Platformei Strategiei Naționale de Implicare (SNI) din decembrie 2017, decembrie 2018 și februarie 2019. În 2018-2019 echipa SNI a realizat un studiu, care confirmă faptul că în Republica Moldova există peste un milion de erori comise în procesul privatizării terenurilor.

 În pofida faptului că unele proiecte ale actelor normative legate de terenurile agricole au fost îmbunătățite și aprobate de Guvern, ele n-au fost aprobate de Parlament și au fost restituite Guvernului, cum ar fi proiectul Codului Funciar. Astfel, soluționarea problemelor din domeniul respectiv posibil că se va tergiversa.

 În acest context, ne exprimăm profunda îngrijorare cu privire la:

  • Incertitudinile apărute în soluționarea erorilor în actele justificative emise în procesul transmiterii în proprietate a terenurilor, ceea ce îngreunează și mai mult perfectarea actelor de moștenire, vânzare sau cumpărare a proprietăților și a terenurilor agricole.
  • Tergiversarea delimitării terenurilor, precum și tergiversarea creării mecanismului de asigurare a managementului durabil a solului și de protecție a mediului.

 Astfel, solicităm autorităților Republicii Moldova de a crea un mecanism viabil pentru soluționarea erorilor în actele justificative emise în procesul transmiterii în proprietate a terenurilor, pentru delimitarea terenurilor proprietate publică, finalizarea reformei funciare.

Cu deosebită considerație,

 

Valentin Sașcov,

Președintele Comitetului de Supraveghere a Strategiei Naționale de Implicare

 Dr. Valentin Ciubotaru,

Directorul executiv al AO BIOS, membru a     Coaliției Internaționale a Pământului

 

din numele Membrilor Platformei Strategiei Naționale de Implicare pentru soluționarea problemelor Pământului

[1]Codul Funciar, Legea nr. 828 din 25.12.1991, Legea privind reglementarea de stat a regimului proprietăţii funciare, Cadastrul funciar de stat şi monitoringul funciar nr. 1247 din 22.12.1992, Legea cadastrului bunurilor immobile nr. 1543 din 25.02.1998, Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121 din 04.05.2007, Legea nr. 29 din 05.04.2018 privind delimitarea proprietăţii publice, Legea nr. 120 din  05.07.2018 pentru completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998, Hotărîrea Guvernului nr. 902 din din  06.11.2017cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Proprietății Publice, HG nr. 80/2019 privind aprobarea Programului de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică, pentru anii 2019–2023, Ordinul Directorului General al ARFC nr. 109 din 05.09.2016 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind stabilirea hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale şi a hotarelor intravilanului localităţii, Ordinul Directorului General al ARFC nr. 70 din 04.08.2017 privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de teren, etc.

[2]http://projects.worldbank.org/P161238?lang=en

[3]Instrucțiunea ARFC cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de teren din 2017, etc…

 

nicolai ciubotaru

nicolai ciubotaru a publicat 1020 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu