Problemele poluării mediului în Republica Moldova devin tot mai acute odată cu dezvoltarea economică.  Poluarea aerului a devenit critică, îndeosebi în oraşele mai mari, însă şi comunităţile rurale se confruntă tot mai frecvent cu surse de poluare aşa ca compexe zootehnice, tehnică agricolă şi mijloace de transport învechite, incendii şi arderea miriştii şi gunoiului.  Motivele poluării aerului sunt legislaţia incompletă, nerespectarea legislaţiei existente şi necunoaşeterea de către populaţie a surselor de poluare şi consecinţelor grave ale poluării aerului asupra sănătăţii şi bunăstării oamenilor şi naturii.

 

Problemele poluării aerului au fost încă puţin abordate în ţară, deaceea orice eforturi în acest sens sunt de o mare semnificaţie pentru sănătatea oamenilor şi starea generală a mediului în Moldova.  Susţinerea internaţională a acestor eforturi şi colabortarea cu organizaţiile internaţiionale relevante este binevenită în condiţile, în care ţara nu-şi poate permite să aloce surse proprii pentru soluţionarea acestor probleme.

 

Proiectul Pilot Naţional “Îmbunătăţirea Sistemului Naţional de Inventariere în contextul raportării emisiilor în cadrul Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanţe lungi” a venit ca răspuns la nevoia de a iniţia eforturi consecvente în abordarea problemelor poluării aerului în ţară.  Acest proiect acordă ajutor țării în sarcina de a-și respecta obligațiile conform Convenției, ceea ce, în timp, va conduce la efecte reale de reducere a poluării aerului.

Republica Moldova a aderat la Convenţia asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanţe lungi (CPATDL) la 9 iunie 1995 şi a semnat trei dintre cele opt protocoale, Protocolul de la Gotenburg, Protocolul privind metalele grele şi cel privitor la POP, ultimele două fiind ratificate la 1 octombrie. Astfel, Republica Moldova şi-a luat angajamentul de a reduce emisiile în conformitate cu Convenţia şi cu protocoalele ratificate.

 

Aceste angajamente au fost ulterior confirmate prin adoptarea Legii Republicii Moldova “Privind protecţia aerului” (1997) cu amendamente ulterioare şi Instrucţiunea privind controlul poluării aerului din 1991. Instrucţiunea reglementează gestionarea controlului poluării aerului în zonele urbane, metodologia de analiză chimică a concentraţiei substanţelor periculoase din atmosferă, metodele de colectare şi procesare a datelor, analiza statistică a rezultatelor observaţiilor.

 

Angajamentul principal conform Convenţiei este de a prezenta Organului Executiv al Convenţiei rapoarte anuale privind emisiile de substanţe poluante în atmosferă.  Rapoartele prezentate anterior la CPATDL nu corespundeau întru totul regulamentelor şi ghidurilor Convenţiilor şi manifestau unele inconsecvenţe.  Pentru a prezenta rapoarte depline şi adecvate, Republica Moldova trebuie să dispună de un sistem funcţional de compilare a inventarelor emisiilor şi a rapoartelor.

 

Constituirea unui asemenea sistem este în curs de desfăşurare în Republica Moldova. Eforturile în acest domeniu sunt susţinute prin un proiect de asistenţă tehnică Air-Q-GOV, care a oferit ţării şi îndeosebi reprezentanţilor câtorva instituţii relevante (Ministerul Mediului, Inspectoratul Ecologic, Serviciul Hidrometeo, Institutul de Ecologie etc.) numeroase ocazii de învăţare şi avansare în domeniu.

 

Un element specific al proiectului Air-Q-GOV este şi Proiectul Pilot Naţional – Moldova (PPN – Moldova), realizat de compania MWH SA/NV, ce reprezintă un consorţiu, care a contractat o organizație locală, AO BIOS, pentru realizarea activităților de proiect.  Realizarea PPN – Moldova s-a iniţiat la 3 septembrie 2013.  PPN – Moldova se axează pe un şir de sarcini esenţiale pentru un inventar şi o raportare de calitate.

 

Proiectul abordează sistemul naţional de inventariere şi raportare de mediu de jos în sus, inclusiv axându-se pe clasificări, baze de date a factorilor de emisie, programe de soft aplicate şi proceduri de întreţinere.

 

Obiectivul central este crearea unui sistem naţional de inventariere îmbunătăţit şi durabil în Republica Moldova, care va asigura raportarea calitativă a emisiilor.

 

Proiectul are menirea de a facilita respectarea angajamentelor conform CPATDL şi a protocoalelor sale, precum şi conform altor acorduri internaţionale prin îmbunătăţirea colectării, procesării şi raportării datelor naţionale privind emisiile, ţintind spre câteva obiective concrete:

 

 • A îmbunătăţi metodologiile de determinare a emisiilor
 • A revedea şi actualiza sistemul naţional al factorilor de emisie şi metodelor de calculare, a moderniza procedurile de aprobare cu implicarea experţilor tehnici
 • A îmbunătăţi raportarea conform protocoalelor CPATDL
 • A      constituii capacităţi instituţionale pentru îmbunătăţirea procesului de      inventariere a emisiilor conform cerinţelor CPATDL şi a protocoalelor sale.

Beneficiarii finali ai proiectului sunt populaţia Republicii Moldova, iar beneficiarii intermediari includ organizaţiile şi agenţiile guvernamentale naţionale şi regionale responsabile de evaluarea calităţii aerului şi gestionarea controlului poluării aerului, îndeosebi Ministerul Mediului al Republicii Moldova.

 

Activităţile principale de proiect cu sarcini concrete alocate la fiecare activitate sunt descrise pe scurt în continuare:

 

Îmbunătăţirea metodologiilor de evaluare a emisiilor

În cadrul acestei activităţi s-au realizat următoarele: evaluarea deplinătăţii şi corespunderii sistemului actual naţional de inventariere a emisiilor, elaborarea recomandărilor de îmbunătăţire a colectării datelor pentru PM (PM10 şi PM2.5), POP, metale grele (inclusiv factori de conversie de  la TSP şi PM10/PM2.5 pentru categorii concrete de surse de emisii), analiza formularului de raportare ”1 aer” şi elaborarea sugestiilor de îmbunătăţire, precum şi modernizarea metodologiilor de determinare a emisiilor din mijloace de transport şi alte surse mobile (şi echipamente mobile care nu circulă pe drumuri) şi a emisiilor din surse staţionare volatile (neînregistrate).

Elaborarea unor programe de soft pentru procesarea datelor şi raportare pentru substanţe în formă de particule sau poluante care cad sub incidenţa CPATDL

La acest capitol au fost realizate mai multe sarcini concrete, inclusiv: evaluarea sistemului naţional actual al factorilor de emisie şi metodelor de calculare, identificarea surselor de informaţie privind factorii de emisie pentru elaborarea bazei naţionale de date de inventariere a emisiilor în conformitate cu Ghidul de Inventariere a Emisiilor de Poluanţi ai Aerului EMEP / EEA, AP-42 al SUA şi cu abordările aplicate de ţările partenere, precum şi elaborarea specificaţiilor tehnice ale programelor soft pentru colectarea şi procesarea datelor privind emisiile industriale şi sursele acestora în conformitate cu informaţia statistică cu scopul asigurării raportării către EMEP respectând “Ghidul de estimare şi raportare a datelor despre emisii” şi alte programe internaţionale, selectarea experţilor pentru grupuri tehnice de lucru, evaluarea calităţii datelor şi susţinerea bazei de date pentru sectoarele industriale principale.

A fost elaborat un set special de instrumente de soft pentru colectarea datelor şi raportare, Sistem Naţional pentru Inventarierea Emisiilor (SNIE) cu scopul colectării unor date de calitate mai înaltă cu aspecte de verificare a acestora, precum şi pentru generarea rapoartelor.  Setul de instrumente de soft a fost oferit Ministerului Mediului împreună cu instruirea şi consultanţa necesară în aplicarea acestuia.

 

Elaborarea unui cadru de raportare şi a bazei legale pentru acesta

În acest sens s-au realizat un şir de lucrări concrete, inclusiv: elaborarea propunerilor de îmbunătăţire a bazei legale care ar asigura obţinerea unor date mai bune din toate sectoarele economice (chestionare adăugătoare sau îmbunătăţirea formularelor statistice existente), analiza măsurilor posibile de integrare a formei şi cerinţelor de raportare în diverse contexte existente şi relevante pentru raportare  (de ex., PRTR, raportarea conform Protocolului de la Kyoto etc.), elaborarea recomandărilor  pentru îmbunătăţirea raportării în conformitate cu Protocoalele CPATDL.

 

Constituirea capacităţilor şi diseminarea rezultatelor proiectului

Această activitate a cuprins un şir de acţiuni concrete, inclusiv organizarea de seminare şi ateliere pentru sporirea capacităţilor factorilor de decizie relevanţi, care au responsabilităţi de raportare conform protocoalelor CPATDL şi de pregătire a inventarului emisiilor. S-au organizat, de asemenea, seminare pentru informarea factorilor de decizie şi instituţiilor interesate privind rezultatele proiectului şi posibilităţile de punere în practică a acestora. Au fost pregătite şi materiale în limbile română şi engleză pentru proliferarea informaţiei privind proiectul şi

participarea în activităţi de diseminare organizate în cadrul proiectului “Guvernarea calităţii aerului în ţările Parteneriatului Estic de Vecinătate”.

 

Produsele principale ale proiectului au inclus date naţionale mai bune privind emisiile utilizate pentru raportarea către protocoalele CPATDL, decizii de politici mai bune etc. Alte rezultate ale proiectului au inclus:

 • Un proiect de sistem de raportare pe baza formularului 1 aer şi a altor abordări elaborate pentru raportarea conform protocoalelor CPATDL;
 • O bază de date naţională îmbunătăţită privind emisiile utilizată pentru raportarea conform protocoalelor CPATDL şi luarea deciziilor de politici etc.;
 • Specificaţii tehnice pentru programul de soft pentru colectarea datelor despre emisii şi procesarea acestora;
 • Un sistem național de soft pentru inventarierea emisiilor şi raportare (SNIE);
 • O bază de date naţională a factorilor de emisie, inclusiv în raport cu emisiile neindustriale;
 • Un şir de rapoarte pe sectoare pregătite pentru raportare conform CPATDL şi care au servit şi la acumularea de abilităţi practice de metodologie, colectare şi raportare a datelor de către membrii echipei;
 • Abilităţi de elaborare a rapoartelor privind emisiile în grilă.

Durata proiectului a fost de 12 luni, cu data finalizării la 02 septembrie 2014.  Bugetul total al proiectului a fost de 138 mii euro. Proiectul a fost finanţat în cadrul unui proiect mai vast de Guvernare a Calităţi Aerului în Ţările Parteneriatului Estic,   AIR-Q-GOV, cu surse de la UE.

 

În cadrul proiectului s-au depus eforturi consecvente pentru a adapta şi perfecţiona instrumentele de colectare a datelor, de a învăţa şi ajusta metodologia, de a include aspectul de verificare a datelor, a adopta includerea electronică a datelor în locul cele manuale cu scopul eliminării surselor de erori.

În cadrul proiectului au fost elaborate câteva materiale de discuţii, care au fost dezbătute şi puse la dispoziţia cadrelor Ministerului şi membrilor echipei pentru constituirea capacităţilor ţării în realizarea inventarelor şi generarea rapoartelor în conformitate cu Ghidul EMEP/CORINAIR.  Printre ele ar trebui menţionate lucrările: Materialul de discuţie Sistemul naţional actual de inventariere a emisiilor şi recomandări de îmbunătăţire în conformitate cu Ghidul de inventariere a emisiilor în atmosferă EMEP/CORINAIR, care a fost prezentată pe scurt la întrunirea din 29 octombrie 2013, precum şi Nota “Recomandări de îmbunătăţire a colectării datelor pentru PM, POP şi metale grele în conformitate cu protocoalele CPATDL”  prezentată la acelaşi eveniment de rând cu materialul de discuţii “Metodologii actuale de evaluare a emisiilor din transport şi alte surse mobile, precum şi a emisiilor din surse staţionare volatile.  Recomandări de îmbunătăţire în conformitate cu Ghidul de inventariere a emisiilor în atmosferă EMEP/CORINAIR”. Aceste materiale servesc în prezent ca ghiduri pentru cadrele de la minister şi membrii echipei naţionale.

PM-urile şi POP sunt categorii importante pentru Republica Moldova.  În timp de privitor la POP s-a acumulat deja experienţă în cadrul unui proiect anterior, raportarea în conformitate cu Ghidul EMEP nu s-a realizat nici o dată.  Din acest motiv au avut loc discutarea şi învăţarea aspectelor de metodologie cu accentul pe dificultăţile de colectare a datelor şi domeniile de incertitudine.

Au fost elaborate de asemenea materialele de discuţie “Sistemul naţional actual de factori de emisie şi metode de calculare şi recomandări de îmbunătăţire în conformitate cu Ghidul de inventariere a emisiilor în atmosferă EMEP/CORINAIR” şi “Surse de informaţie privind factorii de emisie pentru elaborarea bazei de date naţionale de inventariere în conformitate cu Ghidul de inventariere a emisiilor în atmosferă EMEP/CORINAIR, AP-42 al EPA din SUA.  Aceste materiale au fost prezentate la 27 februarie 2014 la întrunirea de lucru a proiectului, fiind perfecţionate în cadrul discuţiei şi oferite cadrelor de la Minister şi membrilor echipei pentru ghidare ulterioară şi dezvoltarea capacităţilor în materie de aplicare a ghidurilor EMEP/EEA şi AP-42 din EPA al SUA.

Un material de discuţie dedicat special Formularului de raportare statistică 1 aer a fost elaborat, analizat şi perfecţionat în cadrul proiectului.  În rezultatul discuţiilor, versiunea îmbunătăţită a formularului a fost digitizată, ceea ce va permite introducerea electronică a datelor.

Au fost elaborate Specificaţiile tehnice pentru programul de soft de colectare, procesare şi raportare a datelor privind emisiile şi sursele de poluare în conformitate cu ghidul EMEP de rând cu conceptul Sistemului Naţional de Inventariere a Emisiilor (SNIE), care va asigura  raportarea pe baza Ghidului de estimare şi raportare a datelor despre emisii.  Aceste documente au fost prezentate public şi discutate ulterior în cadrul unei întruniri la 03 iunie 2014.  După testare şi perfecţionare, se anticipă că Sistemul SNIE, realizat în cadrul proiectului, va servi autorităţilor relevante din Moldova la colectarea datelor şi la generarea rapoartelor în forma cerută de Secretariatul CPATDL.

Au fost realizate nouă evenimente oficiale de constituire a capacităţilor şi proliferare a informaţiei despre proiect de rând cu circa cincisprezece întruniri informale, care au permis cadrelor de la minister şi membrilor grupurilor de lucru specializate pe sectoare să-şi perfecţioneze capacităţile de colectare şi raportare a datelor, inclusiv a datelor în regim de grilă.

A fost discutată legislaţia asociată, fiind pregătit şi un material de discuţie în acest sens cu recomandări de adaptare a legislaţiei la rigorile internaționale de colectare a datelor şi raportare.

Toate produsele şi evenimentele de proiect enumerate mai sus, care în unele aspecte au depăşit cadrul de activităţi planificate, au permis de a îmbunătăţi considerabil capacităţile ţării în colectarea datelor şi raportarea faţă de CPATDL în modul cuvenit. Deşi în prezent în subdiviziunile relevante ale Ministerului Mediului există cunoştinţe şi expertiză, iar cadrele de la minister şi reprezentanţii altor instituţii de stat au avut ocazii de instruire şi schimb de expertiză fie în cadrul proiectului pilot naţional, fie în contextul mai larg al proiectului Air-Q-GOV, experienţa practică încă le lipseşte majorităţii membrilor echipei.

Acest fapt a fost relevat pe parcursul unui exerciţiu practic de colectare a datelor şi raportare pe sectoare.  În timp ce lucrau la rapoartele din sectoarele lor concrete, experţii s-au ciocnit cu numeroase dificultăţi de abordare a datelor lipsă sau datelor de calitate joasă, de selectare a metodologiei de preluare a datelor din diverse surse, abordarea incertitudinilor etc.  Mulţi dintre experţi au puţină expertiză în utilizarea instrumentelor TIC pentru procesarea şi incorporarea datelor, ceea ce poate permite infiltrarea erorilor.  Toate aceste aspecte conduc la întârzieri de raportare.  Totuşi, ele oferă şi oportunităţi valoroase de învăţare, pe care experţii le folosesc pentru a-şi îmbunătăţi performanţa.

În pofida succeselor obţinute, este evident că mai sunt necesare lucrări de constituire a capacităţilor cu completarea şi/sau perfecţionarea unui şir de abilităţi esenţiale atât în colectarea datelor, cât şi în verificarea acestora şi în compilarea rapoartelor pe baza instrumentelor TIC create în cadrul proiectului.

Deşi admit că mai sunt necesare lucrări adăugătoare, membrii echipei de proiect, reprezentanţii Ministerului Mediului al Republicii Moldova, AO BIOS şi ai altor parteneri ai proiectului sunt convinşi că s-a întreprins un pas enorm spre o raportare de calitate înaltă faţă de CPATDL şi spre colectarea şi procesarea mai bună a datelor despre emisii pentru elaborarea politicilor şi pentru luarea unor decizii mai informate.

Aceste eforturi preliminare în domeniu, fiind însoțite în timp de activități de îmbunătățire a legislației, sensibilizare și avansare spre atingerea obiectivelor Convenției, se vor solda cu o stare îmbunătățită a aerului în toate comunitățile țării.

bioslogin

bioslogin a publicat 2140 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu