Necesitatea unui nou Cod Funciar care să reflecte situația curentă a terenurilor și drepturilor asupra lor este indiscutabilă. În Codul Funciar este specificată competența autorităților publice centrale, raionale și locale în domeniul reglementării relațiilor funciare, administrării și protecției resurselor funciare. În pofida faptului că Administrația Publică Centrală este responsabilă de starea terenurilor indiferent de proprietate, se menționează că APC este responsabilă de elaborarea programelor de utilizare rațională a terenurilor proprietate publică a statului aflate în administrare. Dar ce facem cu cele din proprietatea privată, mai ales că majoritatea sunt în proprietate privată, în acest caz care e rolul APC privind menținerea și îmbunătățirea fertilității solurilor? Mai mult ca atât, în competența primarului intră exercitarea controlului privind respectarea legislației funciare în domeniul folosirii terenurilor și conservării solului. În ce măsură sunt primarii capabili de a realiza această prevedere luând în considerație că în conformitate cu Raportul 4 al RM (2012) pentru Convenția ONU privind Combaterea deșertificării (UNCCD) doar 8% din toată populația RM este informată despre problemele deșertificării, degradării solului, secetei și sinergia lor cu schimbările climatice și biodiversitatea http://www.unccd-prais.com/Data/Reports. De fapt, controlul respectării legislației funciare în domeniul folosirii terenurilor și conservării solului este în responsabilitatea Inspectoratului Ecologic de Stat. În pofida faptului că există un capitol special privind protecția solului și amenajarea terenurilor cu destinație agricolă, dar este evident faptul, că protecția și conservarea solurilor trebuie revăzut, deoarece crează confuzie și prevederile incluse în Codul Funciar nu vor fi realizate, deoarece nu este clară delimitarea responsabilităților de control, iar toată responsabilitatea este pe seama fermierilor care în condițiile actuale dificile nu-și pot asuma ca ei să realizeze de sinestătător acțiuni de protecție și conservare a solurilor. Deci prevederile respective vor fi doar ca doleanțe și nu vor schimba situația spre bine în domeniu.

Va fi foarte dificil de a realiza controlului privind respectarea legislației funciare în domeniul folosirii terenurilor și conservării solului, deoarece în RM lipseștesistemul de monitoring a calității solurilor și nu cunoaștem care este situația reală a solurilor, se realizează doar unele cercetări în domeniu pe unele parcele pilot, iar conform Strategiei de 10 ani a Convenției ONU privind Combaterea Deșertificării RM trebuie să aibă un sistem viabil de monitoring și evaluare a solului, dar Codul Funciar nu include aceste prevederi.

Mai mult ca atât, prevederile Codului Funciar nu-s coordonate cu proiectul Strategiei Naționale de Mediu 2013-2023, care includ o altă modalitate de protecție și conservare a solului, printre care se enumără următoarele: elaborare și implementare a unui program special de gestionare a resurselor de sol; elaborare și adoptare a unei legi speciale (žLegea solului) cu mecanisme de asigurare a funcționării ei; constituire a unui organ independent special de gestionare a resurselor de sol, etc., ceea ce nu se regăsește în acest Cod.

Comentarii concrete ale AO BIOS le gasiți în fișierul atașat și sperăm că vor fi luate în considerație la elaborarea versiunii finale a Codului Funciar.

bioslogin

bioslogin a publicat 2140 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu