Agricultura Performantă” din cadrul Programului Compact. Instruirea Asociaților Utilizatorilor de Apă pentru Irigare (AUAI) în elaborarea Planurilor de Management de Mediu și Social (PMMS) este parte componentă a sub-activității: “Transferul Managementului în Irigare”, care are drept scop crearea unui mediu favorabil şi fortificarea capacităţilor instituţionale pentru asigurarea gestionării eficiente a Sistemelor Centralizate de Irigare (SCI).   Contractul între Euroconsult Mott MacDonald și Asociația Obștească (AO) BIOS a fost încheiat la 16 mai 2011. Scopul acestui contract este de a împuternici AUAI să implementeze și să actualizeze PMMS elaborate de activitatea Reabilitarea Sistemelor Centralizate de Irigare (RSCI). Modalitățile de a atinge scopul contractului au fost discutate atât cu reprezentanții Euroconsult Mott MacDonald, cât și a Fondului Provocările Mileniului. În urma discuțiilor s-a ajuns la concluzia ca FPM va oferi toată informația elaborată de RSCI pentru Activitatea de Reformă a Sectorului de Irigare (RSI), iar BIOS va utiliza aceste date pentru a instrui AUAI în elaborarea, implementarea, actualizarea și monitorizarea PMMS astfel ca după terminarea proiectului FPM, AUAI să fie capabile să actualizeze de sinestătător PMMS. În condiţiile actuale de intensificare a secetelor activităţile Proiectului „Tranziţia la Agricultura Performantă” (TAP) din cadrul Programului Compact sunt foarte necesare. Implementarea proiectului TAP este asigurată de Fondul Provocările Mileniului. Activitatea Reforma Sectorului de Irigare se realizarea de către Euroconsult Mott MacDonald în cooperare cu: ACDI/VOCA, ACSA, AgLand, Milieu și AO BIOS. TAP este unul dintre foarte puținile proiecte care se realizează în RM când responsabilitatea protecţiei sociale și de mediu în cadrul unor activităţi economice în agricultură şi-o asumă organizaţii care nu au o pregătire specială în domeniu, dar ar putea contribui substanţial la promovarea și aplicarea măsurilor de protecţie socială și de mediu în agricultură.   Cerinţele de mediu naţionale pentru proiectele şi activităţile de irigare sunt comune atât pentru sistemele mari, cât şi pentru proiectele de irigare de scară mică: documentaţia de proiect a lucrărilor de construcţie se supune în mod obligatoriu expertizei ecologice de stat, indiferent de amplasament, de sursa de finanţare, de mărimea de investiţii, de titular, de modul de construire şi echipare, ceea ce descurajează fermierii să iniţieze afaceri aplicând irigaţia la scară mică. Adăugător sistemele mari (mai mari de 100 ha) necesită pregătirea unui studiu de impact asupra mediului. În unele publicaţii recente, inclusiv ghiduri pentru utilizatorii de apă, elaborate de către PDBA/CNFA, PDBA, AGROinform, Apele Moldovei şi experţilor în domeniu, etc. au fost admise referinţe eronate în privinţa indicilor de calitate a apelor. Lipsa de reglamentări clare în domeniu, sau utilizarea indicilor incluşi în aceste îndrumare conduce la degradarea accelerată ireversibilă a solurilor irigate. Deaceea instruirea în elaborarea PMMS cu explicarea impactului pe care-l poate avea irigarea utilizând indicatorii calității solului și apei locali are o importanță majoră, deoarece restabilirea sistemelor centralizate de irigare fără luarea în considerație și/sau nerespectarea cerințelor sociale și de mediu va conduce la degradarea factorilor mediului, intensificarea problemelor sociale, ceea ce nu va asigura o durabilitate a activităților inițiate.

Echipa AO BIOS a elaborat în consultare cu FPM și Euroconsult Mott MacDonald un program de instruire în domeniul protecţiei mediului pe baza legislaţiei ecologice existente în Republica Moldova, cerintele de mediu și sociale ale organizațiilor internaționale, evaluării impactului asupra mediului.   Abordarea BIOS în instruirea AUAI în elaborarea PMMS este următoarea: de prezentat și oferit informații și materiale accesibile pentru AUAI de la simplu – la compus, de la aspecte generale – la date concrete pe masivul SCI ale AUAI. Astfel, AO BIOS a organizat următoarele evenimente de instruire pentru AUAI:

  • Seminare de sensibilizare ale AUAI din cinci sisteme centralizate de irigare (SCI) în domeniul impactului social PMMS utilizând date naționale și internaționale.
  • Atelier de instruire pentru AUAI din cinci SCI din bazinul fluviului Prut în elaborarea PMMS, utilizând date locale.
  • Seminare în teritoriu pentru AUAI din cinci SCI din bazinul fluviului Prut în elaborarea PMMS în baza materialelor prezentate de RSCI pe fiecare SCI.

În Programul de instruire au fost incluse teme legate de impactul de mediu si social, consecintele lui, masurile de prevenire/diminuare a impactului de mediu si social la etapele de constructie și exploatare, precum și elaborarea PMMS. Metodica instruirii prevede combinarea prezentărilor teoretice şi practice utilizând metode participative.   În 2011 BIOS a contribuit la Strategia de realizare ale activității Reforma Sectorului de Irigare și a elaborat un plan de implementare a activităților în baza termenilor de referință. În temeiul acestui plan care a fost acceptat de RSI și de coordonatorul pe problemele de mediu și sociale ale FPM, BIOS planifica să facă instruire atât camerală, cât și pe teren în elaborarea și implementarea PMMS și să faciliteze actualizarea PMMS de către fiecare AUAI. Planul de realizare a evenimentelor de instruire pentru 2013 a fost revizuit luând în considerație gradul de relizare a activităților și prezentare a materialelor de către baza materialelor prezentate de RSCI pe fiecare SCI   PLAN MANAGENET MEDU CRIULENI ROM PLAN MANAGENET MEDU LOPATNA ROM

bioslogin

bioslogin a publicat 2140 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu